Διαδικαστικές πληροφορίες

Στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει προχωρημένα θέματα τεχνολογίας λογισμικού με έμφαση σε αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης κλιμακώσιμων συστημάτων λογισμικού, με βάση τις μοντέρνες μεθόδους ανάπτυξης τέτοιου είδους συστημάτων που είναι το σπονδυλωτό λογισμικό, οι αρχιτεκτονικές λογισμικού και οι ενδιάμεσες πλατφόρμες.

Περιεχόμενο: Eνότητα 1: Μοντελοποίηση λογισμικού με UML, Eνότητα 2: Μοντελοκεντρική ανάπτυξη λογισμικού, Eνότητα 3: Αρχιτεκτονικά υποδείγματα, Eνότητα 4: Αρχιτεκτονικές λογισμικού και Γλώσσες Περιγραφής Αρχιτεκτονικών, Eνότητα 5: Συστατικά στοιχεία και Τεχνολογία Λογισμικού με χρήση συστατικών στοιχείων, Eνότητα 6: Ενδιάμεσες πλατφόρμες, Eνότητα 7: Πλαίσια, Eνότητα 8: Υπηρεσίες διαδικτύου, Eνότητα 9: Υπολογισμός προσανατολισμένος προς τις υπηρεσίες, Eνότητα 10: Υπολογισμός στο Νέφος


Γενικές πληροφορίες


Επικοινωνία


Ενδιάμεση Εξέταση


Τελικη Εξέταση