ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Πληροφορικής

 

ΕΠΛ 601: Κατανεμημένα Συστήματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Διαλέξεις (Χρ. Γεωργίου)

Ενότητα

Θέμα

0

Πληροφορίες για το μάθημα

1

Εισαγωγή: Έννοιες και Αρχές ΚΣ, Υλικό και Λογισμικό ΚΣ, Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή, Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι

2

Επικοινωνία: Υπόδειγμα Μεταβίβασης Μηνυμάτων, Πολυεκπομπή, Κατανεμημένη Δρομολόγηση, Μοντέλο ISO/OSI, Κλήση Απομακρυσμένων Διαδικασιών

3

Ονοματολογία: Ονομασία Οντοτήτων, Χώροι Ονομάτων, Αναγωγή και Υλοποίηση Υπηρεσιών Ονομασίας, Σύστημα Ονομάτων Περιοχών DNS

4

Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων: Θέµατα Σχεδίασης, Σηµασιολογία Καταµερισµού, Συνέπεια Συστήµατος Αρχείων, ∆ικτυακό Σύστηµα Αρχείων NFS, Google File System

5

Ασφάλεια ΚΣ: Απειλές και Μηχανισμοί Αντιμετώπισης τους, Κρυπτογραφία, Ασφαλή Κανάλια, Διαχείριση Κλειδιών, Έλεγχος Πρόσβασης 

6

Ανοχή Σφαλμάτων: Ορισμοί, Κατηγοριοποίηση Σφαλμάτων, Ευρωστία, Παραγωγή Αντιγράφων, Κατανεμημένη Συμφωνία

7

Κατανεμημένα Ατομικά Αντικείμενα: Ατομικότητα, Συστήματα Απαρτίας, Συνέπεια ΚΑΑ σε Στατικά και Δυναμικά ΚΣ, Υπηρεσία RAMBO

8

Συστήματα P2P: Εισαγωγή, Πλεονεκτήματα P2P, Κατηγοριοποίηση P2P, Δημοφιλή P2P, Αλγόριθμος Chord. 

9

Distributed Ledgers (blockchains): Main concepts, Bitcoin, Ethereum.

Εργαστήρια (Γ. Χ¨Πολλάς)

 

Ενότητες

Εργαστηρίου

Θέμα

0

Εισαγωγή στο UNIX (από ΕΠΛ131)

Πληροφορίες για το εργαστήριο

 

1

Διαχείριση διεργασιών

2

Σήματα

3

Εισαγωγή στη βιβλιοθήκη ZeroMQ

4

Υποδοχές και Μοτίβα Επικοινωνίας: Pair, Request-Reply, Publish-Subscribe, Broker-Router

5

Emulab

6

Υλοποίηση διάφορων Κατανεμημένων Αλγορίθμων

 

Αρχική Σελίδα