ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Πληροφορικής

 

ΕΠΛ 031: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006, Εαρινό Εξάμηνο

 

Σημειώσεις Διαλέξεων

 

 

(Για την ανάγνωση των σημειώσεων χρειάζεται ο adobe acrobat reader. Μπορείτε να το προμηθευτείτε δωρεάν εδώ)

 

          Διαλέξεις:

 

Ενότητα

Θέμα

Σημειώσεις

0

Γενικές πληροφορίες για το μάθημα

[pdf]

1

Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Δυαδικό και δεκαδικό σύστημα, Ομαδοποίηση δυαδικών ψηφίων, Κωδικοποίηση δεδομένων

[pdf]

2

Υλικό και λογισμικό Η/Υ, Γλώσσες προγραμματισμού

[pdf]

3

Προγραμματισμός Η/Υ, Κύκλος ανάπτυξης προγράμματος, Αλγόριθμος – Διάγραμμα ροής και Ψευδοκώδικας

[pdf]

4

Εισαγωγή στη FORTRAN: Αλφάβητο, Λέξεις και εντολές, Προτάσεις και εκφράσεις, Μεταβλητές και σταθερές, Σύνταξη της FORTRAN, Απλό πρόγραμμα, Εντολές PRINT και READ

[pdf]

5

Τύποι δεδομένων (ακέραιοι, πραγματικοί, …), Δήλωση τύπων δεδομένων, Δήλωση IMPLICIT, Ιδιότητα PARAMETER, Αριθμητικοί τελεστές,

Περικοπή, Λογικοί και συγκριτικοί τελεστές, Πλήρης πίνακας προτεραιότητας τελεστών, Εγγενείς συναρτήσεις

[pdf]

6

Δομές επιλογής: Υπό συνθήκη (Λογικό και Δομημένο IF), Κατά περίπτωση (Δομή SELECT CASE), Εντολή STOP

[pdf]

7

Δομές επιλογής: Με αρίθμηση (DO αριθμητής = τιμή1, τιμή2 [, βήμα]),   Υπό συνθήκη (DO WHILE), Αέναη (DO), Εντολές CYCLE και EXIT

[pdf]

8

Πίνακες, Δήλωση πινάκων, Επεξεργασία πινάκων: (α) Με κατασκευαστή, (β) Με τριάδες (γ) Με διανυσματικούς ενδείκτες (δ) Με READ (ε) Με επανάληψη (ζ) Με υπονοούμενη επανάληψη, Πράξεις με πίνακες, Εγγενείς συναρτήσεις πινάκων

[pdf]

9

Επικοινωνία: Λογικές μονάδες, Μεταφορά δεδομένων, Μορφοποίηση δεδομένων και μορφοποιητές, Χειρισμός αρχείων

[pdf]

10

Διαδικασίες, Εσωτερικές διαδικασίες, Διαδικασία συνάρτησης (FUNCTION), Διαδικασία υπορουτίνας (SUBROUTINE), Ιδιότητα INTENT και Πρόθεμα διαδικασίας PURE, Διαδικασίες και πίνακες

[pdf]

11

Αναδρομικές διαδικασίες, Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα, Υλοποίηση στην FORTRAN90/95 (RECURSIVE)

[pdf]

12

Δυναμικά δεδομένα: Τυχαίοι αριθμοί, Δυναμικοί πίνακες, Παράγωγοι τύποι δεδομένων

[pdf]

13

Ταξινόμηση στοιχείων (BubbleSort, SelectionSort)

[pdf]

 

          Εργαστήρια:

 

Εργαστήριο

Θέμα

Σημειώσεις

0

Login, Notepad, Περιβάλλον Visual Studio Fortran, Ιστοσελίδα μαθήματος

Εργασία

1

Εισαγωγή σχολιασμού και πληροφοριών εισόδου/εξόδου.

Εργασία
Λύση

2

Οδηγίες για παράδοση προγραμματιστικών ασκήσεων, Τύποι δεδομένων και αριθμητικοί τελεστές

 

Εργασία
Λύση

3

Δομές επιλογής

Εργασία
Π1, Π2

4

Πίνακες και επεξεργασία πινάκων

Εργασία
Π1, Π2

5

Μορφοποίηση δεδομένων, Είσοδος/Έξοδος από/σε αρχεία

Εργασία
Π1, Π2

6

Διαδικασίες τύπου FUNCTION

Εργασία
Λύση

7

Διαδικασίες τύπου SUBROUTINE

Εργασία
Π1, Π2

8

Δυναμικοί πίνακες, Παράγωγοι τύποι δεδομένων

Εργασία
Π1, Π2

 

 

Αρχική Σελίδα

Συμβόλαιο Μαθήματος

Ανακοινώσεις

Διαλέξεις

Εργασίες

 

Ó Χρύσης Γεωργίου - Ιανουάριος 2006