Περιγραφή Μαθήματος

Συχνά τίθεται το ερώτημα κατά πόσον η ιατρική είναι τέχνη ή επιστήμη. Η στήριξη των διαφόρων ιατρικών εργασιών (διάγνωση, πρόγνωση, θεραπευτική αγωγή, παρακολούθηση ασθενών) μέσω υπολογιστικών συστημάτων απασχολεί διάφορες επιστημονικές κοινότητες (τεχνητή νοημοσύνη, βάσεις δεδομένων, ιατρική πληροφορική, βιοϊατρική μηχανική), όπου η διάσταση του χρόνου αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μία αλλαγή προσέγγισης, από εφαρμογές με επίκεντρο τη γνώση σε εφαρμογές με επίκεντρο τα δεδομένα, και από συστήματα που συμβουλεύουν σε συστήματα που πληροφορούν.

Κύρια πρόκληση θεωρείται πλέον η ευφυής αξιοποίηση δεδομένων και όχι κατ’ ανάγκη η μηχανοποίηση της γνώσης. Τα ιατρικά προβλήματα και η αξιοποίηση ιατρικών δεδομένων προβάλλουν ιδιαίτερες προκλήσεις όταν μάλιστα η διάσταση του χρόνου αποτελεί κεντρική συνιστώσα. Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση και κριτική ανάλυση των διαφόρων πτυχών των Χρονικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ιατρική (θεωρητικό υπόβαθρο, εφαρμογές, ανοικτά ερευνητικά θέματα) όπου τέτοια συστήματα μπορεί να ορισθούν ως πληροφοριακά συστήματα τα οποία μπορούν να αποθηκεύουν, να διαχειρίζονται και να θέτουν ερωτήματα αναφορικά με κλινικά δεδομένα προσανατολισμένα στο χρόνο και να υποστηρίζουν διάφορες εργασίες συλλογισμού σε σχέση με αυτά τα δεδομένα.

Διαδικαστικές Πληροφορίες

Διδάσκων: Δρ. Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού


Τρόπος Διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις, φροντιστήρια και πρακτική εξάσκηση, τόσο στο πλαίσιο οργανωμένων εργαστηρίων, όσο και κατ’ ιδίαν εξάσκηση. Η παρακολούθηση των διαλέξεων, φροντιστηρίων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.


Προαπαιτούμενα μαθήματος

Κανένα.


Στόχοι

Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα αυτό, αναμένεται ότι θα έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:


Βιβλιογραφία

Εγχειρίδιο Μαθήματος

Οι σημειώσεις του μαθήματος (διαφάνειες) θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του μαθήματος.


Αξιολόγηση/Βαθμολογία

Η επίδοση των φοιτητών/φοιτητριών αξιολογείται συνεχώς με γραπτές εξετάσεις (ενδιάμεση και τελική) και εκπόνηση εργασιών (ατομικές ασκήσεις, θεωρητικές ή/και πρακτικές, και μια ομαδική, βιβλιογραφική μελέτη). Η εκπόνηση όλων των εργασιών είναι υποχρεωτική. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο συμβόλαιο του μαθήματος.

Ατομικές ασκήσεις

10%

Ομαδική μελέτη

15%

Ενδιάμεση Γραπτή Εξέταση

20%

Τελική Γραπτή Εξέταση

55%

Οι πιο πάνω μέθοδοι αξιολόγησης εφαρμόζονται με διαφάνεια και συνέπεια. Συγκεκριμένα, κάθε φοιτητής/φοιτήτρια λαμβάνει πίσω τις εργασίες του/της για κάθε υποχρεωτική άσκηση, όπως και για την ενδιάμεση εξέταση, μαζί με την ανάλυση της βαθμολογίας του/της καθώς και υποδειγματικές λύσεις/απαντήσεις. Επιπρόσθετα, οι λύσεις/απαντήσεις των φοιτητών/φοιτητριών μπορεί να συζητηθούν σε φροντιστήρια ή κατά τις ώρες γραφείου. Η τελική εξέταση, που έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα, δεν επιστρέφεται, αλλά και πάλι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να ζητήσει από τους διδάσκοντες να εξετάσουν μαζί τις απαντήσεις του/της και τις βαθμολογίες που πήρε για πλήρη και διαφανή τεκμηρίωση της επίδοσής του/της. Συλλογικά και αναπόσπαστα, οι πιο πάνω μέθοδοι αξιολόγησης (Ατομικές ασκήσεις, Ομαδική μελέτη και γραπτές εξετάσεις) συνιστούν επαρκείς και κατάλληλες μεθόδους για την έγκυρη πιστοποίηση της επιτυχούς (ή μη επιτυχούς) ικανοποίησης των προσδοκώμενων και αλληλένδετων μαθησιακών αποτελεσμάτων που υπογραμμίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.


Εξετάσεις

Η ενδιάμεση γραπτή εξέταση (υπολογίζεται ότι) θα διεξαχθεί κατά το μήνα Οκτωβρίου αν και η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Η ημερομηνία της τελικής εξέτασης θα ανακοινωθεί αργότερα από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Διαλέξεις (3 ώρες εβδομαδιαίως) και φροντιστήριο/ανοικτή συζήτηση (1 ώρα εβδομαδιαίως), καθώς και εκπόνηση ατομικών ασκήσεων και ομαδικής βιβλιογραφικής μελέτης. Οι ατομικές ασκήσεις θα αφορούν την κάθε ξεχωριστή ενότητα και θα είναι πρωτίστως θεωρητικής, φροντιστηριακής μορφής με στόχο την καλύτερη εμπέδωση των εννοιών που θα παρουσιάζονται στις διαλέξεις. Ενδέχεται όμως να περιλαμβάνουν και πρακτικής μορφής ασκήσεις όπου θα ζητείται η υλοποίηση συγκεκριμένων αλγορίθμων σε γλώσσα προγραμματισμού επιλογής του/της φοιτητή/φοιτήτριας. Η ομαδική εργασία, συγκρινόμενη με τις ατομικές ασκήσεις, θα είναι μεγαλύτερη σε έκταση (και κατ’ αναλογία φόρτο εργασίας) και θα αφορά την εκπόνηση μιας βιβλιογραφικής μελέτης πάνω σε ειδικά θέματα που θα προταθούν από το διδάσκοντα και τα οποία δεν θα έχουν εξεταστεί σε βάθος στο πλαίσιο των διαλέξεων. Η ομαδική αυτή εργασία, η αξιολόγηση της οποίας θα περιλαμβάνει και την παρουσίαση της μελέτης που θα εκπονηθεί από την κάθε ομάδα των φοιτητών, πέραν της περαιτέρω ανάπτυξης των σχετικών δεξιοτήτων που συνδέονται με την ομαδική εργασία και τη διερεύνηση ενός καινούργιου θέματος, ως κύριο στόχο θα έχει την κριτική διερεύνηση ενός επιστημονικού/ερευνητικού θέματος, την κατανόηση των ανοικτών ζητημάτων, επιτευγμάτων/αδυναμιών και ευρύτερων προκλήσεων που προκύπτουν, και εν γένει την οριοθέτηση του state-of-the-art του συγκεκριμένου θέματος.