ΕΠΛ657: Ασύρματα Δίκτυα (Wireless Networks)

Instructor (Καθηγητής): Dr. Andreas Pitsillides »
Type (Τύπος): Compulsory (Υποχρεωτικό)
Prerequisite (Προαπαιτούμενα): Προπτυχιακό Μάθημα ισοδύναμο προς το ΕΠΛ 324 (Επικοινωνίες και Δίκτυα)
When:

Recitations (Φροντιστήριο):
Laboratory (Εργαστήριο):
Lab Instructor (Υπεύθυνος Εργαστηρίου): Dr. Yiannos Mylonas »

Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα μέσω της πλατφόρμας Moodle.

Εκεί φιλοξενείται όλο το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με το μάθημα.