ΕΠΛ324: Επικοινωνίες και Δίκτυα

Instructor (Καθηγητής): Dr. Andreas Pitsillides »
Type (Τύπος): Compulsory (Υποχρεωτικό)
Prerequisite (Προαπαιτούμενα): CS131 (Programming Principles)
When:

Recitations (Φροντιστήριο):
Laboratory (Εργαστήριο):
Lab Instructor (Υπεύθυνος Εργαστηρίου): Dr. Yiannos Mylonas »

Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα μέσω της πλατφόρμας Moodle.

Εκεί φιλοξενείται όλο το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με το μάθημα.